دلم يه خواب ابدی ميخواد

                               يه آرامش بی بازگشت

                                             خسته ام

                                                 خيلی خسته...

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
elia

خاک و چوک ! چه جسارتا ؟! آرامش ابدی وخای چکنی ؟ منو داری يعنی رو آرامش نوبينی !! ای آرامش ابدی يعنی چه ؟