عیش مدام

 

سفر واگیر دارد. مثل حال خوش. مثل خنده. مثل آدمهایی که گرفتارشان می شوی. سفر واگیر دارد بس که انرژی تزریق می کند در رگهایت. بس که خاطره می سازد برایت برای لاس زدن. سفر خوب است بس که رها می کند من را از من، از بقیه حتی و از دنیا شاید. اصلا فیری یور مایند تنها در سفر اتفاق می افتد. سفر خوب است بس که نزدیک می کند من را به من. به خود خودم. به او که دوست می دارم. سفر خوب است. خیلی...

/ 1 نظر / 5 بازدید