ميشه يکی به من بگه

 

کجاست جای رسيدن

                      و پهن کردن يک فرش

                                                 و بی خيال نشستن

                                                                               ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید