ميمونه که حال داد اساسی

آخه ميمون چو ميمون بيند خوشش آيد!!!!!!!!!

 

ببينيم اين مرغ و خروس با هم چه ميکنند.

/ 3 نظر / 2 بازدید
اشنای غريب

۷ ماهی هست به هيچ جايی سر نزدم. حالا امشب....چقدر خاطراتم با نوشته های جديدت ورق خورد .چقدر دلتنگ اون شبی شدم که تصميم گرفيم يک گوشه دنج دور از اين دنيای احمقانه داشته باشيم. چقدر همه چيز دور شده بود .يادش بخير .هميشه زودی ميومدم تا خير سرم اولی باشم .ولی اين روزها از اخری هم عقب موندم. بگذريم

اشنای غريب

حرف تازه ای به خاطرم نميرسد ورنه با تو حرف می زدم ............ نارنجی باشی .

ایلیا

آدمها مدام تصميم می گيرن ! هر دفعه يه جور !