تکيه گاهم اگر امشب لرزيد

                                      بايدم دست به ديوار گرفت

                  با نفسهای شبم پيوندی ست     

                                      قصه ام ديگر زنگار گرفت...

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ايليا

برای تکيه گاهت متاسفم ! اميدوارم ديوارت به اندازه تکيه گاهت سست نباشه !