زيباترين حرفت را بگو

شکنجه پنهان سکوتت را آشکاره کن

و هراس مدار از آنکه بگويند

ترانه بی هوده می خوانيد.ـــ

چرا که ترانه ما

ترانه بی هودگی نيست

چرا که عشق

حرفی بی هوده نيست.

حتا بگذار آفتاب نيز بر نيايد

به خاطر فردای ما اگر

بر ماش منتی ست،

چرا که عشق

خود فردا ست

خود هميشه است.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
sam

زيباترين حرف دوستت دارم است و چه ما ادمها از معنای واقعی اين جمله دوريم.با شما موافقم انچه می يافت نشود انم ارزوست

hamoon

وه! صوفی عزيز! از « بامداد » ميگويی...بی خبر و اهسته...

darya

nپيشی ملوسه خودم اگه هيچکی دوستت نداشته باشه (که داره) من تا هميشه دوستت دارم(beaucoup) ديگه هم ازت نمی پرسم هی به کی توپيدی . پيشولم . راستی امدما ici يکم دير اما با کلی تبريک برای تو که تنها ماهه اسمانميييييييييييييييی