گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


توهم...


بگذار باشی
محدود به چهار دیواری ذهنم
میان این همه غربت.

گیرم آغوشت از آن من نباشد
آسمان که به زمین نمی آید،
می آید؟

 
 
(میم)


میم