گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


تحریر

 

نگاه کن!

 

می بینی؟

 تو آنجایی

درست در همان نقطه

که تارهای صوتی حنجره ام

الف را به ی می چسباند.

 


(میم)

 


میم