گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


...

هاشور می زنم بودنت را

هاشور می زنم.

سایه ام اما،

هنوز دوستت می دارد.

کاش

بر تاریک روشن این حجم محتوم

بتابی.

(میم)

 


میم