گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


حواست به من هست؟

 

 

تبسم تنت

آوای نگاهت

بی دریغ

نئشه ام می کند.

تو اما،

تنهایی را

با کلمات قسمت می کنی...

 

 

(میم)


میم