گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


بدون شرح

 

من گند می زنم

              پس هستم...

 

 

 


میم