گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

۸۵/۱۰/۱۷

بالاخره خريدمش

يوهوووووووووووووووووو....

 

 


میم