گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

اينجا نمی شه به کسی نزديک شد،

آدمها از دور ديدنی ترند!!!

 

شبهای روشن، آذر ماه ۱۳۸۲

 


میم