گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

                  کس به اميد وفا ترک دل و دين مکناد

               که چنانم من از اين کرده پشيمان که مپرس...


میم