گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

                تکيه گاهم اگر امشب لرزيد

                                      بايدم دست به ديوار گرفت

                  با نفسهای شبم پيوندی ست     

                                      قصه ام ديگر زنگار گرفت...

 

 

 

 


میم