گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

زيباترين حرفت را بگو

شکنجه پنهان سکوتت را آشکاره کن

و هراس مدار از آنکه بگويند

ترانه بی هوده می خوانيد.ـــ

چرا که ترانه ما

ترانه بی هودگی نيست

چرا که عشق

حرفی بی هوده نيست.

حتا بگذار آفتاب نيز بر نيايد

به خاطر فردای ما اگر

بر ماش منتی ست،

چرا که عشق

خود فردا ست

خود هميشه است.

 


میم