گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

                   آی عشق، آی عشق 

                          چهره آبی ات پیدا نیست ...

 

 


میم