گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

                   دلم يه خواب ابدی ميخواد

                               يه آرامش بی بازگشت

                                             خسته ام

                                                 خيلی خسته...

 

 


میم