گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

                 صلاح کار کجا و من خراب کجا            

                         ببين تفاوت ره از کجا ست تا به کجا

 

 

 


میم