گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

 

رقصی چنين ميانه ميدانم آرزوست...

 

 

 

 


میم