گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

                                       

 

                     

                                        Give Up     

 

 

 

 

           


میم