گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

ميمونه که حال داد اساسی

آخه ميمون چو ميمون بيند خوشش آيد!!!!!!!!!

 

ببينيم اين مرغ و خروس با هم چه ميکنند.


میم