گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

           از دورها

                            دورها

                                          می آيی

          و فقط يک چيز

                                يک چيز کوچک

                                                   در زندگی من جا به جا می شود

                اين که ديگر بدون تو

                                               در هيچ کجا نيستم.

 

 

 


میم