گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

 

                                ... و سکوت سرشار از ناگفتنی هاست  

 

 

 

 


میم