گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

در پی سراب

      به آب رسيدم

                  بی هيچ احساس تشنگی ...

 

 

 


میم