گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

      تهوع

امشب سياهم، سياه تر از سياه.حالم به هم ميخوره از موقعهايی که به وجودت شک ميکنم. اونوقتايی که واقعا دلم ميخواد بدونم هستی؟ يا اگه هستی کجايی؟ حالم به هم ميخوره از وقتايی که احتياج دارم بهت تکيه بدمو پشتمو خالی ميکنی. با توام خدا! ميشنوی؟می خوای چی رو ثابت کنی. که من آدم ضعيفی هستم. خوب هستم. آره، حالم داره از خودمم به هم ميخوره ، از اينکه اين همه ضعيفم، از اينکه اينهمه زود ميشکنم. حالم داره به هم ميخوره از اين همه من. حالم داره به هم ميخوره از اين همه تو.حالم داره به هم ميخوره از اين همه نفهمی .حالم داره به هم ميخوره از اين همه تنهايی ....

 

 


میم