گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

   ايام می آيد تا به شما مبارک شود

                 ايام را مبارک باد از شما

                           مبارک شماييد...

 

يه سال ديگه گذشت با همه خوبيها و بديهاش. يه سال ديگه گذشت و همه ما يه سال بزرگتر شديم. کلی تجربه کرديم. کلی پيرهن پاره کرديم. کلی چيزای جديد ياد گرفتيم. کلی دهنمون از اتفايی که اطرافمون افتاد باز موند و هاج و واج به ديگران و خودمون نگاه کرديم. کلی آدم از زندگيمون رفت. کلی آدم وارد زندگيمون شد. کلی خوشحال شديم. کلی ناراحت شديم. کلی خنديديم. کلی گريه کرديم. کلی تنها بوديم.کلی با همه و تو جمع ديگران حال کرديم. خلاصه که هزار تا کلی ديگه اتفاق افتاد تا زمين خوشگل ما يه بار دور سر خورشيد قشنگش چرخيد و قربون صدقش رفت.حالا بايد منتظر باشيم يه بار ديگه دوباره همه اين اتفاقا بيفته.  

حالا ديگه بهار شده. همه چيز نو شده. درسته که تغييرکردن و نو شدن نبايد احتياج به بهانه داشته باشه ولی احساس می کنم اينا همه نشانه اس برای ما که بهتر همه چيز رو ببينيم. بهار با همه قشنگيش مياد که ما اميدوار باشيم به شروع فصل جديد و چيزای تازه تو زندگيمون.

برای همتون سالی پر از زيبايی، شادی ، سلامتی، موفقيت و هر چيز خوبه آرزو ميکنم . اميدوارم خونه های دلتون هميشه بهاری باشه و پر گل.

سال نو مبارک...

 

*******************

بيست و پنج رو هيچ وقت يادم نميره. مطمئنم.

******************

بعد از ماه رمضون با خودم يه قرارايی گذاشتم. چار تا تصميم گرفتم که سه تاش عملی شد. خوشحالم...

 


میم