گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

رودخونه ها ،رودخونه ها منم می خوام راهی بشم

 

برم به دريا برسم ، ماهی بشم ، ماهی بشم


میم