گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

هر کسی راز خودشو داره !

 

فقط همين....


میم