گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

برای تو که نيستی:

....،

...... .... ... .... .. .. .. .. ... ... .. .. .. ... ... ... ... .... .. .. ... .. . ... .... ... ... .... ......... .... ..... ... ..... ....،.. ...، ... ..... .. ،.... ..... ...... ... ... ..... ...... ... .... ..... .... .... ..... ..... ... .. ... ... ... . .. ..... .... .... .. .... ..... .......... ...... ...... .. .... .... .... ... ..... ... . ...... ...... .. ... ... ... .. .... ... ...... ....... ....... ........ ..!!!!!!!!!!!!

..... .......

صوفی


میم