گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

چيزی نمانده بود جهانی شوم

                    تنها يکی دو ژست

**************

خوش دارم خوش باشی تو خيال خامت !!!!!!!!!!!!!!

**************

احساس ميکنم خيلی خطرناک شدم. بايد از اين جماعت خودمو دور کنم وگرنه اولين نفری که بهش بربخورم زير مشت و لگدم سياه و کبود ميشه. اگرم کسی رو پيدا نکنم، خودمو سياه و کبود ميکنم. ديگه از دست خودمم خسته شدم. هر دقيقه دارم يه ساز ميزنم.نميدونم با کدومشون قر بدم.

نميدونم کی ميخوام آدم شم. صد رحمت به پينوکيو.

اه

*************

مهتا ؟

************

مگه ميشه که ستاره توی آسمون نباشه

يا گلی به خاطراتم  عطر  ياد  تو  نپاشه

 

 

 


میم