گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

من تشنه مثل خورشيد ... بی سرزمين تر از باد
کولی تر از ترانه ... بی پرده مثل فرياد
تنها تر از سکوتم ... روشن تر از ستاره
عاشق تر از هميشه ... با من بخون دوباره

**************

چقدر همه چيز تو اين دنيا بی اعتباره...

************

اه

************

چقدر دلم ميخواست با يکی حرف می زدم.

يکی که شايد منو نميشناخت. يکی که هيچی از من نميدونست. فقط ميشست و گوش ميداد.شايدم حرفی برای گفتن نداشتم.فقط زل ميزدم و نگاش ميکردم.اونم هيچی نميگفت،هيچی.فقط قضاوت نميکرد،شماتت نميکرد،نصيحت نميکرد،فقط گوش ميداد.

***********

آخه من با اين من من چه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ديگه دلم آبی نيست،نارنجی هم نيست.انگار ديگه اصلا رنگ نداره.چرا؟؟؟؟؟؟؟

***********

خدايا دوسم داشته باش. مواظبم باش ،خيلی بهت احتياج دارم.خيلی...

***********

باد ما را خواهد برد...

 

**********************************************************

             مرگ

                 باران

                      و ...

 

 


میم