گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

شيخ ما ديريست ديگر با چراغ
از پی انسان نميگيرد سراغ

میم