گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 با صد هزار مردم تنهايی
بی صد هزار مردم تنهايی

میم