گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 


گاهی دلم برای خودم تنگ ميشود

میم