گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

 

در هوس خیال او همچو خیال گشته ام ...

 


میم