گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


محض یادآوری

می بینی روزها چه زود به یادش بخیر آن روز، یاد آن روزها به خیر، یادته اون روز، به یاد اون روزها و ... تبدیل می شوند؟ بعد به خودت می گویی لامصب ببین، خب سیز د دی دیگه.


میم