گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


:)

 

 

بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام...


میم