گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


چرا؟

 

                        سی پاره بکف در چله شدی   

                                             سی پاره منم ترک چله کن

 


میم