گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

 

چار تا تصميم مهم گرفتم.

سه تای اول رو دوست دارم ولی چارمی رو مجبور شدم(يعنی ترجيح ميدم اينجوری باشه)

***********

من تصميم دارم روزه بمونم ،شايد ماهها بعد از عيد فطر

***********

بعضی ها لازم نيست نگران حال و روز من باشن

کل اگر طبيب بودی...

**********

هی يارو! مواظب رفتار و حرف زدنت باش

وگر نه...

**********

و تو! اگه نظری،پندی،نصيحتی، چيزی داری بهتره همينجا بزاری نه آفلاين

*********

يه آشی برات پختم

ههههههههههههههههههوم

********

تو هم که حتما داری از ذوق ميميری،

حواست باشه

دفه ديگه از اين خبرا نيستآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

*******

 

و هوی تو!

صوفی رو ديدی سلام برسون بگو يه فکری برای فراخی ... بکنه!

مفهوومه؟

 


میم