گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


عاشقانه

حواست هست

امروز می شود یک سال

دوستم داری هنوز؟

کسی چه می داند...

 

(میم)

 

پ.ن: مرض عجیبی است این خاطره را به خاطره چسباندن. تلخی لذتبخشی دارد انگار در مایه های دارک چاکلت. فقط خواستم بگویم یک سال می گذرد از آن روزی که تو رفتی و من ماندم. میبینی؟ هنوز منتظرم، هنوز امیدوار!

 

 


میم