گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


نقطه سر خط

 

نوشتن خوب است

نوشتن خوب است

نوشتن همیشه خوب است...

 


میم