گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


آغاز پایان

شعرهایم تمام شده

حرف هایم هم

 شاید.

دیگر نمی توانم روی دیوار کسی

یادگاری بنویسم.

پایان،

 اینگونه است آیا؟!

 

 

(میم)

 

 

 


میم