گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


...

 

کجای این شب تیره

بیاویزم

قبای ژنده خود را؟

 

 


میم