گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست


 

  دلم آغوش بی دغدغه می خواد...

 

 

 


میم