گفت آنچه يافت می نشودآنم آرزوست

مهاجرت :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
۱۳٩۱/۱٢/٩ :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
آه از دلت آه :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
۱۳٩۱/۳/۱٠ :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
زندگی در پیش رو :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
۱۳٩٠/٧/٤ :: ۱۳٩٠/٧/٤
به بهانه دو سالگی دوست داشتنت :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
۱۳٩٠/۳/۱۸ :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
روز نو شد، راز نو چیست؟! :: ۱۳٩٠/۱/۸
ًًَپریشانم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
برای امروز که روز توست :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
اگر طعنه است در عقلم ، اگر رخنه است در دینم :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
۱۳۸٩/٥/۱۸ :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
عشق زیادی بزرگ است یا ما آدمهای کوچکی هستیم؟ :: ۱۳۸٩/٤/٢
آه :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
ادای احترام به شناسنامه ام یا به بهانه عوض شدن پیش شماره :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
محض یادآوری :: ۱۳۸٩/۱/٢٩
۱۳۸٩/۱/٩ :: ۱۳۸٩/۱/٩
سال نو مبارک :: ۱۳۸٩/۱/۸
و این منی که منم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
مکتوب :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
بخت :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
جهت ثبت در تاریخ و خوشامد خودم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
عاشقانه آرام :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
در من روباهی است که ... :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
برشی از یک مکالمه :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
یک دست جام باده و یک دست زلف یار... رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
دو دو تایی که چهار تا نمی شود, هیچوقت :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
texto :: ۱۳۸۸/٩/٩
:) :: ۱۳۸۸/٩/۱
چرا؟ :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
فانتزی :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
شبانه :: ۱۳۸۸/٦/٧
عاشقانه :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
لیست می شود به ترتیب وقوع: :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
واگویه :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
عیش مدام :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
روز نو، راز نو :: ۱۳۸۸/۱/٩
نقطه سر خط :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
être une femme sur la terre :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
آن شراب مگر چند ساله بود؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
Le baiser qui fait mal :: ۱۳۸٧/٩/٥
‍CELTA :: ۱۳۸٧/۸/۱
آغاز پایان :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
عاشقانه :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
پروانه می شوم آیا؟ :: ۱۳۸٧/٦/۳
اعتراف :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
من می ترسم پس هستم :: ۱۳۸٧/٤/۳۱
بگو بگو ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
۱۳۸٧/۳/٢٦ :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
سفرنامه کوبا :: ۱۳۸٧/٢/٢٤
برای روز میلادت :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
زندگی دژا ووی منه یا من دژا ووی زندگی؟؟!! :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
سفر با اعمال شاقه :: ۱۳۸٧/۱/۱۳
خیلی دور، خیلی نزدیک :: ۱۳۸٧/۱/۱
در این دنیای ابر اندود :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
توهم... :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
۱۳۸٦/۱٢/٧ :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
تحریر :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
حال خوب :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
بودن يا نبودن، مسئله اين است... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
حواست به من هست؟ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
تو را من چشم در راهم :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
من نه منم... :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
بدون شرح :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
از هر دری سخنی :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
۱۳۸٦/٩/۱ :: ۱۳۸٦/٩/۱
۱۳۸٦/۸/٢۱ :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
۱۳۸٦/۸/۱٠ :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
۱۳۸٦/٧/٢٩ :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
۱۳۸٦/٧/۱۸ :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
۱۳۸٦/٦/۱۸ :: ۱۳۸٦/٦/۱۸
۱۳۸٦/٦/۱۱ :: ۱۳۸٦/٦/۱۱
۱۳۸٦/٥/٢٩ :: ۱۳۸٦/٥/٢٩
۱۳۸٦/٥/۱۱ :: ۱۳۸٦/٥/۱۱
۱۳۸٦/٤/٢٢ :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
۱۳۸٦/٤/٩ :: ۱۳۸٦/٤/٩
۱۳۸٦/٢/٢٥ :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
۱۳۸٦/۱/٢٦ :: ۱۳۸٦/۱/٢٦
۱۳۸٦/۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
۱۳۸٥/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
۱۳۸٥/۱٢/۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
۱۳۸٥/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
۱۳۸٥/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
۱۳۸٥/٩/۳ :: ۱۳۸٥/٩/۳
۱۳۸٥/۸/۱٦ :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
۱۳۸٥/٧/۱٦ :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
۱۳۸٥/٧/٦ :: ۱۳۸٥/٧/٦
۱۳۸٥/٦/٥ :: ۱۳۸٥/٦/٥
۱۳۸٥/۳/٢۳ :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
۱۳۸٤/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
۱۳۸٤/۱٠/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۳
۱۳۸٤/۱٠/۸ :: ۱۳۸٤/۱٠/۸
۱۳۸٤/٩/٢٢ :: ۱۳۸٤/٩/٢٢
۱۳۸٤/٩/۱٥ :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
۱۳۸٤/۸/۱٥ :: ۱۳۸٤/۸/۱٥
۱۳۸٤/۸/٩ :: ۱۳۸٤/۸/٩
۱۳۸٤/٦/۱٠ :: ۱۳۸٤/٦/۱٠
۱۳۸٤/٤/۱٤ :: ۱۳۸٤/٤/۱٤
۱۳۸٤/۳/٢٩ :: ۱۳۸٤/۳/٢٩
۱۳۸٤/۳/٤ :: ۱۳۸٤/۳/٤
۱۳۸٤/۱/٧ :: ۱۳۸٤/۱/٧
۱۳۸۳/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
۱۳۸۳/۸/۱٩ :: ۱۳۸۳/۸/۱٩
۱۳۸۳/٦/۱۸ :: ۱۳۸۳/٦/۱۸
۱۳۸۳/٥/٥ :: ۱۳۸۳/٥/٥
۱۳۸۳/۳/۱٠ :: ۱۳۸۳/۳/۱٠
۱۳۸۳/۱/٢٦ :: ۱۳۸۳/۱/٢٦
۱۳۸۳/۱/۱٥ :: ۱۳۸۳/۱/۱٥
۱۳۸۳/۱/۱ :: ۱۳۸۳/۱/۱
۱۳۸٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٤
۱۳۸٢/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٢
۱۳۸٢/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٧
۱۳۸٢/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
۱۳۸٢/۱٢/۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/۳
۱۳۸٢/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٩
۱۳۸٢/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٢
۱۳۸٢/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٧
۱۳۸٢/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٤
۱۳۸٢/۱۱/٦ :: ۱۳۸٢/۱۱/٦
۱۳۸٢/۱۱/٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢
۱۳۸٢/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٩
۱۳۸٢/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٧
۱۳۸٢/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٥
۱۳۸٢/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۳
۱۳۸٢/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۱
۱۳۸٢/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٠
۱۳۸٢/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٠
۱۳۸٢/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٥
۱۳۸٢/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٤
۱۳۸٢/۱٠/۸ :: ۱۳۸٢/۱٠/۸
۱۳۸٢/۱٠/٦ :: ۱۳۸٢/۱٠/٦
۱۳۸٢/٩/٢٢ :: ۱۳۸٢/٩/٢٢
۱۳۸٢/٩/۱٥ :: ۱۳۸٢/٩/۱٥
۱۳۸٢/٩/۱٢ :: ۱۳۸٢/٩/۱٢
۱۳۸٢/٩/۱۱ :: ۱۳۸٢/٩/۱۱
۱۳۸٢/٩/٧ :: ۱۳۸٢/٩/٧
۱۳۸٢/٩/٥ :: ۱۳۸٢/٩/٥
۱۳۸٢/٩/٥ :: ۱۳۸٢/٩/٥
۱۳۸٢/٩/۳ :: ۱۳۸٢/٩/۳
۱۳۸٢/٩/۱ :: ۱۳۸٢/٩/۱
۱۳۸٢/٩/۱ :: ۱۳۸٢/٩/۱
۱۳۸٢/٩/۱ :: ۱۳۸٢/٩/۱
۱۳۸٢/۸/۳٠ :: ۱۳۸٢/۸/۳٠
۱۳۸٢/۸/٢٦ :: ۱۳۸٢/۸/٢٦
۱۳۸٢/۸/٢٥ :: ۱۳۸٢/۸/٢٥
۱۳۸٢/۸/٢٤ :: ۱۳۸٢/۸/٢٤
۱۳۸٢/۸/٢۱ :: ۱۳۸٢/۸/٢۱
۱۳۸٢/۸/٢٠ :: ۱۳۸٢/۸/٢٠
۱۳۸٢/۸/۱٩ :: ۱۳۸٢/۸/۱٩
۱۳۸٢/۸/۱٩ :: ۱۳۸٢/۸/۱٩
۱۳۸٢/۸/۱۸ :: ۱۳۸٢/۸/۱۸